1. Postanowienia podstawowe

Co znajdziesz w tym rozdziale i o czym warto pamiętać?

 • Słownik pojęć – nie rozumiesz terminów występujących na stronie? Tutaj znajdziesz ich wyjaśnienie
 • Podstawowy czas meczu – nie uwzględnia dogrywek, rzutów karnych itp.
 • 10 dni – to czas w którym należy złożyć wszelkie roszczenia dotyczące rozliczenia zakładów

1.1. Zakład – to umowa o wygraną zawarta pomiędzy klientem a firmą bukmacherską zgodnie z ustalonymi zasadami, w której wynik tej umowy zależy od zdarzenia, co do którego nie wiadomo, czy wystąpi, czy nie. Przyjmowanie zakładów od klientów odbywa się na warunkach oferowanych przez firmę bukmacherską.

1.1.1 Grupa 1win.pro jest obsługiwana przez 1WIN N.V. zarejestrowana pod adresem Dr. H. Fergusonweg 1, Curaçao, z numerem firmy 147039, posiadająca licencję na gry 8048/JAZ2018-040 oraz wszelkie prawa do obsługi oprogramowania do gier.

1.1.2 Operatorem płatności jest MFI INVESTMENTS LIMITED, spółka zarejestrowana na Cyprze z numerem firmy HE386738 z siedzibą pod adresem 3, Chytron Street, Flat/Office 301, P.C. 1075 Nicosia, Cypr – jest spółką zależną 1win N.V.

1.2. Wynik – jest rezultatem wydarzenia (wydarzeń), na które został postawiony zakład.

1.3. Klient – to osoba zakładająca się w firmie bukmacherskiej o wynik wydarzenia.

1.4. Linia – to zestaw zdarzeń, możliwe wyniki tych zdarzeń, kursy na możliwe wyniki tych zdarzeń, ich data i godzina, po której firma bukmacherska przestaje przyjmować zakłady na wyniki tych zdarzeń.

1.5. Anulowanie zakładu – to zdarzenie, w przypadku którego nie dokonuje się obliczenia i wypłaty wygranej. W przypadku „anulowania zakładu” zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, transakcja pomiędzy organizatorem a klientem zostanie uznana za niedokonaną, a zwrot zostanie dokonany za taki zakład.

1.6. Podstawowy czas meczu – to czas trwania meczu zgodnie z zasadami rozgrywek w danej dyscyplinie sportu, w tym czas doliczony przez sędziego. Do podstawowego czasu meczu nie wlicza się czasu dodatkowego, dogrywki, rzutów karnych, rzutów wolnych itp.

1.7. Wszystkie zakłady obliczane są na podstawie informacji przekazywanych przez ośrodek przetwarzania danych.

1.8. Po naliczeniu wygranej uczestnik zakładu zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość naliczonej wygranej, a w przypadku braku zgody na naliczoną wygraną powiadomić o tym spółkę bukmacherską, podając w zgłoszeniu numer konta, datę, godzinę, zdarzenie, kwotę, wybrany wynik zdarzenia, kurs, a także przyczyny braku zgody na naliczoną wygraną. Wszelkie roszczenia dotyczące naliczonych wygranych są przyjmowane w ciągu 10 (dziesięciu) dni.

1.9 Zakład zawarty przez klienta na określony wynik zdarzenia zostanie uznany za wygrany, jeśli wszystkie wyniki określone w takim zakładzie zostaną poprawnie wytypowane.

1.10. Warunki przyjmowania zakładów (kursy, handicapy, sumy, maksymalne limity zakładów itp.) mogą zostać zmienione po zawarciu dowolnego zakładu, przy czym warunki wcześniej zawartych zakładów pozostają niezmienione. Przed zawarciem umowy klient powinien dowiedzieć się o wszelkich zmianach w dotychczasowej linii.

1.11. Zakłady zawierane na zdarzenia, których wynik jest znany w momencie zawierania zakładu, mogą być rozliczane po kursie „1”.

1.12. Zgodnie z niniejszą umową, w przypadku sporów między klientem (uczestnikiem zakładów) a spółką bukmacherską dotyczących kwestii związanych z wykonaniem i realizacją umowy o wygrane zawartej pomiędzy klientem (uczestnikiem zakładów) a spółką bukmacherską, w tym kwestii dotyczących wypłaty wygranych, wyniku zdarzeń, kursów wygranych, kwestii innych istotnych warunków zawartej umowy, a także kwestii dotyczących uznania umowy za niezawartą lub nieważną, strony ustanawiają obowiązkową procedurę dochodzenia roszczeń w celu rozstrzygnięcia powstałych różnic (procedura przedprocesowa).

1.13. Roszczenie należy złożyć w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się lub powinna była się dowiedzieć o naruszeniu jej praw. Do wniosku należy dołączyć wszelkie argumenty i fakty potwierdzające i uzasadniające zawarte w nim twierdzenia. W przypadku braku wystarczających dowodów na poparcie twierdzeń zawartych w reklamacji, reklamacja zostanie zwrócona bez rozpatrzenia. 

1.14. W przypadku błędów personelu przy przyjmowaniu zakładów (oczywiste literówki w proponowanej liście wydarzeń, niezgodność kursów w linii i zakładzie itp.), w przypadku odstępstw od niniejszego regulaminu przy przyjmowaniu zakładów, a także innych argumentów potwierdzających nieprawidłowość zakładu, firma bukmacherska zastrzega sobie prawo do uznania zakładów na takich warunkach za nieważne. Wypłata w tych zakładach zostanie dokonana po kursie „1”.

1.15. W przypadku podejrzenia, że mecze mają charakter niesportowy, spółka ma prawo do zablokowania zakładów na dane wydarzenie sportowe do czasu uzyskania ostatecznej opinii organu międzynarodowego oraz do unieważnienia zakładów, jeśli okaże się, że mecze mają charakter niesportowy. Zakłady te zostaną wypłacone po kursie „1”. Administracja nie jest zobowiązana do udostępniania uczestnikom zakładów dowodów i opinii.

1.16. Jeśli w naszych kursach wystąpił oczywisty błąd, taki zakład zostanie rozliczony zgodnie z ostatecznym wynikiem po aktualnym kursie odpowiadającym danemu rynkowi.

1.17. Firma bukmacherska nie przyjmuje żadnych skarg dotyczących transliteracji (tłumaczenia z języków obcych) nazw drużyn, nazwisk zawodników i miejsc rozgrywania zawodów. Wszystkie informacje podane w nazwie turnieju mają charakter pomocniczy. Ewentualne błędy w tych informacjach nie stanowią podstawy do zwrotu pieniędzy za zakłady.

1.18. Spółka zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta gracza i anulowania wszystkich zakładów zawartych na tym koncie, jeśli okaże się, że uczestnik zakładu posiadał informacje o wyniku wydarzenia w momencie zawierania zakładu. Jednocześnie administracja zakładu nie jest zobowiązana do przekazywania uczestnikom zakładu dowodów i wniosków.

2. Podstawowe zasady przyjmowania zakładów

Pamiętaj, że:

 • Po zarejestrowaniu zakładu nie można go zmienić, ani anulować
 • Maksymalna wysokość zakładu nie może przekraczać wartości salda na koncie gracza

2.1. Firma bukmacherska ma prawo ograniczyć maksymalną stawkę zakładu, kursy na poszczególne zdarzenia, jak również ograniczyć lub zwiększyć maksymalną stawkę zakładu, kursy dla danego klienta bez uprzedzenia i wyjaśnienia.

2.2. Ponowne stawianie zakładów na ten sam wynik lub kombinację wyników przez tego samego gracza może być ograniczone według uznania firmy bukmacherskiej.

2.3. Zakład zostaje uznany za przyjęty po zarejestrowaniu go na serwerze i otrzymaniu potwierdzenia online. Zarejestrowane zakłady nie mogą być anulowane ani poprawione.

2.4. Zakłady są przyjmowane tylko do wysokości aktualnego salda na koncie klienta. Po zarejestrowaniu zakładu kwota zakładu jest odejmowana od konta. Po rozliczeniu zakładów, wygrane są przekazywane na konto klienta.

2.5. Zakłady są przyjmowane przed rozpoczęciem wydarzenia; data, godzina rozpoczęcia i związane z nimi komentarze pokazane w wierszu mają charakter orientacyjny. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zakład zostanie zawarty po faktycznym rozpoczęciu wydarzenia, zakład zostanie unieważniony. Wyjątkiem są zakłady na wydarzenia na żywo, tj. zakłady zawierane w trakcie meczu. Takie zakłady będą ważne do końca meczu.

2.6. Zakłady LINIA i LIVE nie są edytowane ani usuwane, z wyjątkiem specjalnych przypadków przewidzianych w niniejszych zasadach.

2.7. W przypadku anulowania zakładu, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w przypadku zakładu pojedynczego. W zakładach ekspresowych, jeśli jedno lub więcej wydarzeń zostanie odwołanych, wygrane za te wydarzenia nie zostaną obliczone.

2.8. W przypadku niepoprawnie obliczonych zakładów (np. z powodu błędnie wprowadzonych wyników), zakłady takie zostaną ponownie obliczone. Zakłady postawione pomiędzy błędnym obliczeniem a ponownym obliczeniem zostaną uznane za ważne. Jeśli po przeliczeniu saldo gracza jest ujemne, gracz nie może stawiać zakładów do momentu uzupełnienia konta.

2.9. Wszystkie wydarzenia sportowe zostaną uznane za przełożone i odwołane tylko wtedy, gdy dostępne są dane z oficjalnych dokumentów organizacji będących gospodarzami wydarzeń sportowych, oficjalnych stron internetowych federacji sportowych, stron internetowych klubów sportowych i innych źródeł informacji sportowych, a wydarzenia sportowe wskazane w wierszu zostaną dostosowane na podstawie tych danych.

2.10. Zakład zostanie unieważniony, jeśli klient świadomie wprowadził w błąd personel (pracowników firmy bukmacherskiej), przekazując mu nieprawdziwe informacje i twierdzenia dotyczące przyjmowania zakładów, wypłaty wygranych, wyniku wydarzenia oraz inne informacje i twierdzenia tego rodzaju. Powyższe przypadki dotyczą również osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia oraz ich rodziców.

2.11. Zakład musi zostać unieważniony, jeśli wynik jest znany (zdarzenie miało miejsce, ale wynik nie został zaktualizowany w systemie).

3. Rodzaje zakładów

3.1. Pojedynczy – zakład na wynik jednego zdarzenia. Wygrana w zakładzie pojedynczym jest równa iloczynowi kwoty zakładu i wartości nieparzystej ustalonej dla danego wyniku.

3.2. Ekspresowy – to zakład na kilka niezależnych wyników zdarzeń. Wygrana w ekspresie jest równa iloczynowi sumy stawki i kursów wszystkich wyników w ekspresie. Przegrana na jednym z wyników w ekspresie oznacza przegraną w całym ekspresie.

4. Ograniczenia dotyczące uwzględnienia niektórych wyników zdarzeń

Co znajdziesz w tym rozdziale i o czym warto pamiętać?

 • Brak rzutów karnych w meczu oznacza przegraną, jeśli obstawiasz zakłady „Drużyna, która wykona rzut karny Tak/Nie”
 • Brak gola oznacza przegraną, jeśli obstawiasz ”Jak zostanie zdobyta bramka” i „Następna bramka”

4.1. Tylko jedno ze zdarzeń zależnych może być uwzględnione w zakładach typu ekspres. Jeśli dwa lub więcej wydarzeń zależnych jest zawartych w jednej ekspresie, wydarzenia o najniższych kursach są wykluczone z ekspresu.

4.2. Wyniki zależne (zdarzenia współzależne) – wynik jednej części zakładu wpływa na wynik innej części.

4.3. Zakłady na zdarzenia „Drużyna, która wykona rzut karny Tak/Nie” są uznane za przegrane, jeśli w regulaminowym czasie gry nie zostanie przyznany rzut karny.

4.4. Zakłady na zdarzenia typu „Jak zostanie zdobyta bramka” i „Następna bramka” są uznane za przegrane, jeśli bramka, której numer jest podany w zakładzie, nie została zdobyta.

5. Przyjmowanie zakładów w trakcie meczu (zakłady na żywo)

Co znajdziesz w tym rozdziale i o czym warto pamiętać?

 • Zakłady pojedyncze oraz ekspresowe są dostępne w ofercie na żywo
 • Zawartego zakładu nie można edytować, ani zmieniać

5.1. Zakłady na żywo są akceptowane dla głównych i dodatkowych wyników. Możesz obstawiać pojedyncze zakłady na żywo lub łączyć je w jeden zakład ekspresowy.

5.2. Zakład zostaje uznany za przyjęty po rejestracji na serwerze i wydaniu potwierdzenia online. Przyjęty zakład nie podlega zmianom. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w „Podstawowe zasady przyjmowania zakładów”, zakład live może zostać rozliczony po kursie „1”.

5.3. Firma bukmacherska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości w aktualnych wynikach meczów oraz w wyświetlaniu nazwisk sportowców i drużyn, na które przyjmowane są zakłady na żywo. Klienci powinni również korzystać z innych niezależnych źródeł informacji.

5.4. Zakładów na żywo nie można edytować ani usuwać.

6. Wyniki meczów, data i godzina rozpoczęcia oraz sposób rozstrzygania sporów

Co znajdziesz w tym rozdziale i o czym warto pamiętać?

 • Reklamacje dot. wyniku gry należy składać w ciągu 10 dni
 • Wycofanie zawodnika/drużyny przed rozpoczęciem gry oznacza unieważnienie zakładu
 • Wycofanie zawodnika/drużyny  w trakcie gry wszystkie zakłady przed ostatnim etapem są ważne, a po nim: nie
 • Dyskwalifikacja w tenisie = kurs 1

6.1. Kalkulacja zakładu może zostać zmieniona z powodu błędnego wyniku podanego przez bukmachera.

6.2. Przy obliczaniu zakładów bierze się pod uwagę rzeczywisty czas rozpoczęcia wydarzeń, który jest w przybliżeniu określany na podstawie oficjalnych dokumentów organizacji organizujących zawody sportowe, a w przypadku braku takich zatwierdzonych dokumentów – na podstawie oficjalnych stron internetowych federacji sportowych, stron internetowych klubów sportowych i innych źródeł informacji sportowych.

6.3. Firma bukmacherska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niezgodności w dacie i godzinie faktycznego rozpoczęcia wydarzeń. Data i godzina rozpoczęcia imprezy podana w wierszu ma charakter orientacyjny. Przy obliczaniu stawek przyjmuje się rzeczywisty czas rozpoczęcia zawodów, ustalony na podstawie oficjalnych dokumentów organizacji organizującej zawody.

6.4. Firma bukmacherska nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości w nazwach mistrzostw, drużyn i czasu trwania meczów (wydarzeń sportowych). Dane przedstawione w wierszu i na żywo mają charakter orientacyjny. Klienci powinni korzystać z innych niezależnych źródeł informacji, aby wyjaśnić dane dotyczące wydarzenia sportowego.

6.5. Reklamacje dotyczące wyniku imprezy przyjmowane są w ciągu 10 dni kalendarzowych od zakończenia imprezy, pod warunkiem przedstawienia oficjalnych dokumentów dotyczących wyniku imprezy organizatora imprezy.

6.6. Zakłady wniesione po rozpoczęciu wydarzenia są rozliczane po kursie „1” (z wyjątkiem zakładów na żywo); w zakładach typu parlays kurs na takie zakłady jest uważany za „1”.

6.7. Jeśli klient zawarł zakład na zdarzenie, którego wynik był mu znany, zakład taki podlega anulowaniu. W takim przypadku firma bukmacherska podejmie decyzję po przeprowadzeniu specjalnego zamkniętego dochodzenia. Wszystkie działania związane z zakładem zostaną tymczasowo zawieszone.

6.8. Jeśli zawodnik wycofa się przed rozpoczęciem wydarzenia, wszystkie zakłady na tego zawodnika zostają unieważnione.

6.9. Jeśli zawodnik wycofa się podczas wydarzenia z jakiegokolwiek powodu (kontuzja, wycofanie itp.), wszystkie zakłady wniesione przed rozpoczęciem ostatniej rundy lub etapu wydarzenia, w którym zawodnik brał udział, są ważne, a wszystkie inne zakłady zostaną unieważnione.

6.10. Jeśli członek drużyny (piłkarz, hokeista, koszykarz itp.) nie wziął udziału w meczu, kursy na zakłady na niego przyjmowane są jako „1”, chyba że uzgodniono inaczej.

6.11. Jeśli w meczu tenisowym przed rozpoczęciem meczu nastąpi forfeit (dyskwalifikacja), kurs na wygraną zakładu wynosi „1”, z wyjątkiem zakładów na wynik zawodnika w zawodach. Jeśli mecz tenisowy został przerwany, nie został dokończony tego samego dnia i został przełożony, zakłady na niego pozostają ważne do końca turnieju, w którym mecz został rozegrany, do momentu dokończenia meczu lub odmowy jednego z uczestników. 

6.12. Jeśli w wydarzeniu (meczu, pojedynku lub walce) występuje jedna para zawodników (drużyn, sportowców), a następnie pary te ulegają zmianie, wszystkie zakłady na to wydarzenie są nieważne.

6.13. W zawodach drużynowych, jeśli jeden lub więcej zawodników z jakiejkolwiek drużyny zostanie zastąpionych z jakiegokolwiek powodu, zakłady na wynik całego meczu pozostają ważne.

6.14. W meczach deblowych, jeśli podany jest skład, jeśli przynajmniej jeden z zawodników zostanie zastąpiony, kurs na zakład wynosi „1”; jeśli nie jest podany skład, zakłady pozostają ważne.

6.15. W zawodach, w których używane są określenia „u siebie” i „na wyjeździe”, zakłady pozostają ważne, jeśli wydarzenie zostanie przeniesione: na neutralny teren – zakłady pozostają ważne; na teren drużyny przeciwnej – zakłady pozostają ważne.

6.16. Jeśli pojęcia „gospodarz” i „gość” nie mają zastosowania do danego wydarzenia (np. single i debel), wówczas wszystkie zakłady na to wydarzenie pozostają ważne, gdy zmienia się miejsce wydarzenia.

6.17. Drużyny NBA, NHL, AHL, CHL, OHL, WHL, Północnoamerykańskiej Ligi Hokejowej Wschodniego Wybrzeża mogą być ustawione w kolejności od przodu (drużyna gospodarzy – drużyna gości) lub w odwrotnej kolejności. W przypadku zmiany kolejności zakłady nie będą refundowane.

6.18. W meczach towarzyskich, klubowych turniejach towarzyskich, gdy zmienia się miejsce rozgrywania spotkania, wszystkie zakłady na to wydarzenie pozostają ważne.

6.19. Sporty lub sytuacje, dla których nie ma osobnego opisu specyfiki zawierania i obliczania zakładów, podlegają przepisom ogólnym.

6.20. W sytuacjach spornych bez precedensu ostateczną decyzję podejmuje firma bukmacherska.

6.21. W przypadku rozbieżności w danych pochodzących z różnych źródeł informacji (data, godzina, wynik, nazwa drużyny), firma bukmacherska wstrzyma wypłatę wygranej do czasu pełnego zbadania prawdziwości tych informacji. Jeśli wynik zakończonej imprezy podany na oficjalnej stronie internetowej różni się od wyniku transmisji telewizyjnej, spółka zastrzega sobie prawo do obliczenia wyniku na podstawie transmisji telewizyjnej.

6.22. Jeśli w oprogramowaniu kursowym wystąpi błąd i spółka potwierdzi ten błąd, wszystkie zakłady postawione na te zdarzenia zostaną uznane za wygrane, a zakłady zostaną wypłacone po kursie „1”.

7.  Strony

7.1. Wszystkie klauzule w Umowie zawierające zaimki „my”, „nas”, „nasz” lub „Spółka” odnoszą się do Spółki, z którą klient zawiera umowę, zgodnie z punktem 1 powyżej.

8. Zmieniające się warunki

W skrócie:

 • Spółka ma prawo zmienić warunki umowy. Brak zgody i jednoczesne dalsze korzystanie z serwisu traktowane jest jako zgoda

8.1. Z wielu powodów, a mianowicie ze względów handlowych, prawnych i związanych z obsługą klienta, mamy prawo do wprowadzania zmian w Umowie. Aktualne klauzule Umowy oraz daty ich wejścia w życie są dostępne na Stronie internetowej. Klient jest osobiście odpowiedzialny za zapoznanie się z obowiązującą Umową. Spółka ma prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedniego informowania Klientów.

8.2. W przypadku braku zgody na zmienione postanowienia Umowy, Klient powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po wejściu w życie zmienionych paragrafów Umowy uważa się za ich pełną akceptację, niezależnie od tego, czy Klient otrzymał stosowne powiadomienie lub dowiedział się o zmianach z zaktualizowanej Umowy. 

9. Prawo do żądania

Co znajdziesz w tym rozdziale i o czym warto pamiętać?

 • Grać mogą osoby, które ukończyły 18 lat, a spółka ma praw żądać dokumentów potwierdzających tożsamość.
 • Korzystanie z serwisu jest dobrowolne, a spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa lokalnego przez klienta
 • Osoby zaangażowane w grę nie mogą go obstawiać
 • Restrykcje terytorialne i dot. konkretnych gier: pkt. 9.4

9.1. Osoby poniżej 18 roku życia lub wieku (dalej – Dopuszczalny wiek), który jest minimalnym wiekiem wymaganym przez prawo jakiejkolwiek jurysdykcji do legalnego uczestniczenia w grach hazardowych, nie mogą korzystać z niniejszej witryny. Korzystanie z Witryny przez osoby poniżej odpowiedniego wieku stanowi bezpośrednie naruszenie niniejszej Umowy. W związku z tym mamy prawo zażądać dokumentów, które mogą potwierdzić wiek Klienta. Klientowi może zostać odmówiona możliwość korzystania z usług, a jego konto może zostać tymczasowo zawieszone, chyba że na nasze żądanie zostaną przedstawione dowody potwierdzające, że wiek Klienta mieści się w Akceptowalnym Wieku.

9.2. W niektórych jurysdykcjach gry hazardowe w Internecie są nielegalne. Akceptując Umowę, Klient jest świadomy, że Spółka nie może udzielić gwarancji ani porady prawnej co do legalności korzystania ze Strony Internetowej w jurysdykcji, w której znajduje się Klient. Nie możemy oświadczyć, że usługi świadczone za pośrednictwem witryny nie naruszają przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji Klienta. Klient korzysta z usług strony internetowej z własnej woli i ponosi pełną odpowiedzialność, będąc świadomym wszelkich zagrożeń z tym związanych.

9.3. Nie staramy się ani nie zamierzamy świadczyć Klientowi usług, które naruszają przepisy prawa obowiązujące w jego jurysdykcji. Akceptując Umowę, Klient oświadcza i gwarantuje, że korzystanie z witryny jest zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w jego jurysdykcji. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem korzystanie z usług serwisu.

9.4. Ze względów prawnych nie przyjmujemy klientów z następujących krajów:

9.4.1. Bezwzględne ograniczenie dotyczy USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Łotwy, Litwy, Holandii, Francji, Włoch, Szwajcarii, Albanii, Barbadosu, Pakistanu, Syrii, Sudanu Południowego, Kajmanów, Haiti, Jamajki, Korei Północnej, Malty i Panamy. Osobom zamieszkałym lub znajdującym się w tych jurysdykcjach nie wolno otwierać rachunków ani dokonywać wpłat za pośrednictwem witryny. Lista jurysdykcji może ulec zmianie i może zostać zmieniona przez Spółkę bez wcześniejszego powiadomienia Klientów. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie otwierał konta ani wpłacał środków pieniężnych na stronę internetową z żadnego z powyższych obszarów jurysdykcji.

9.4.2. Czarna lista. W uzupełnieniu do punktu 9.4. 1, wszystkie gry NetEnt są zakazane w następujących krajach: Afganistan, Albania, Angola, Australia, Kambodża, Wietnam, Gujana, Hongkong, Gujana, Indonezja, Iran, Irak, Izrael, Kuwejt, Laos, Myanmar, Namibia, Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Panama, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Serbia, Singapur, Korea Południowa, Sudan, Syria, Tajwan, Uganda, Jemen, Zimbabwe, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Łotwa, Litwa, Meksyk, Portugalia i Rumunia.

9.4.3. Markowe obszary gry.

9.4.3.1. Gry Guns & Roses, Jimi Hendrix i Motörhead nie są obsługiwane w następujących krajach: Afganistan, Albania, Angola, Gabon, Hondung, Indonezja, Iran, Irak, Jordania, Kuwejt, Laos, Myanmar, Namibia, Nikaragua, Panama, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Sudan, Syria, Tajwan, Uganda, Jemen, Zimbabwe, Belgia, Bułgaria, Kanada, Dania, Estonia, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Meksyk, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Stany Zjednoczone Ameryki, Azerbejdżan, Chiny, Indie, Malezja, Katar, Rosja, Tajlandia, Tunezja, Turcja i Ukraina.

9.4.3.2. Gry Universal Monster (Frankenstein, Narzeczona Frankensteina, Dracula, Klątwa Widma, Stworzenie z Czarnej Laguny i Niewidzialny Człowiek) są dostępne tylko w następujących krajach: Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Ukraina, Chorwacja, Macedonia, Turcja, Austria, Bułgaria, Cypr, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Luksemburg, Malta, Holandia, Peru, Polska, Słowacja, Słowenia i Szwecja.

9.4.4. Zjednoczone Terytoria Jackpot nie są obsługiwane w następujących krajach: Australia, Azerbejdżan, Chiny, Dania, Indie, Izrael, Włochy, Japonia, Malezja, Katar, Rosja, Hiszpania, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Ukraina.

9.5. Zakłady nie są przyjmowane:

9.5.1. od osób zaangażowanych w wydarzenie, na które zakład jest stawiany (sportowców, trenerów, sędziów, właścicieli klubów lub osób funkcyjnych oraz innych osób mogących wpłynąć na wynik wydarzenia), ani od osób działających w ich imieniu;

9.5.2. od osób reprezentujących inne zakłady;

9.5.3. od innych osób, których udział w umowie z zakładem jest zabroniony przez obowiązujące prawo.

9.6. Odpowiedzialność za naruszenie punktu 9.5 niniejszej Umowy spoczywa na obstawiającym. W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Firma Bukmacherska zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty wygranych lub zwrotu wpłaconych kwot, a także do anulowania zakładów. Firma Bukmacher nie ponosi odpowiedzialności za to, kiedy dokładnie dowiedziała się, że klient należy do jednej z wymienionych kategorii osób. Oznacza to, że firma bukmacherska jest uprawniona do podjęcia takich działań w dowolnym momencie po uzyskaniu informacji, że klient jest jedną z wymienionych osób.

9.7. Jeśli gracz popełnia oszustwa wobec firmy bukmacherskiej (multikonto, korzystanie z oprogramowania do automatyzacji zakładów, gra w sytuacjach arbitrażowych, jeśli konto gry nie jest używane do zawierania zakładów, nadużywanie programów lojalnościowych, itp.), firma bukmacherska zastrzega sobie prawo do powstrzymania takich oszustw poprzez:

 • anulowanie zakładów;
 • zamknięcie konta uczestnika zakładu ze zwrotem pieniędzy wpłaconych na konto jako depozyt;
 • odwołanie się do organów ścigania w związku z nieuczciwymi działaniami takiego obstawiającego.

9.8. W przypadku podjęcia przez nas działań określonych w punkcie 9.7, wyślemy Klientowi odpowiednie zawiadomienie na adres podany w danych kontaktowych i zwrócimy mu w całości pieniądze wpłacone na konto gry.

10. Otwarcie rachunku

Co znajdziesz w tym rozdziale i o czym warto pamiętać?

 • Weryfikacja tożsamości odbywa się na żądanie i może potrwać do 14 dni
 • Weryfikacja tożsamości może dodatkowo wymagać wideokonferencji – czas oczekiwania na wynik to maks. 3 dni
 • Każdy gracz może posiadać maksymalnie jedno konto
 • Problemy z otwarciem konta można rozwiązać przy pomocy wsparcia pod numerem 8(800)301-77-89 (24 godziny na dobę).

10.1. Aby uzyskać dostęp do wszystkich głównych usług serwisu, konieczne jest założenie konta. W tym celu klient może zarejestrować się za pomocą „1 kliknięcia” lub podać swój adres e-mail i hasło, które posłużą do zalogowania się na konto gry, a dodatkowo musi podać swoje dane osobowe: imię, numer telefonu i datę urodzenia.

10.2. W celu potwierdzenia prawdziwości informacji Spółka ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta oraz potwierdzenia danych dotyczących płatności, które zostały użyte do wszystkich transakcji na stronie internetowej. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania żądanych danych, Klient zostanie powiadomiony o wynikach weryfikacji informacji podanych przez Klienta.

10.2.1 W ramach procedury weryfikacji pracownik ochrony może przeprowadzić dodatkową weryfikację za pośrednictwem wideokonferencji. W ciągu 3 dni roboczych klient zostanie powiadomiony o wynikach wideokonferencji.

10.3 W przypadku odmowy przeprowadzenia procedury weryfikacji, Spółka ma prawo zablokować konto Klienta do czasu zakończenia weryfikacji.

10.4. Klient potwierdza, że podczas rejestracji na stronie internetowej podał pełne i prawidłowe informacje o sobie, a w przypadku ich zmiany zobowiązuje się do niezwłocznego wprowadzenia ich do swojego profilu. Nieprzestrzeganie lub lekceważenie tej zasady może skutkować ograniczeniem, zawieszeniem lub zablokowaniem konta oraz anulowaniem płatności.

10.5. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów podczas rejestracji w witrynie internetowej można skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem czatu internetowego lub telefonicznie pod numerem 8(800)301-77-89 (24 godziny na dobę).

10.6. Każdy Klient może otworzyć tylko jedno konto na stronie internetowej. Pozostałe rachunki otwarte przez Klienta będą traktowane jako duplikaty rachunków. Mamy prawo do zamknięcia takich kont i:

10.6.1. unieważnić wszystkie transakcje przeprowadzone przy użyciu rachunku rezerwowego;

10.6.2. nie zwracać Klientom wszystkich wpłat i zakładów dokonanych z konta głównego i rezerwowego;

10.6.3. zażądać zwrotu wszystkich wygranych, premii i środków otrzymanych za pomocą duplikatu konta. Klient jest zobowiązany do ich zwrotu na nasze pierwsze żądanie.

11. Weryfikacja tożsamości. Ochrona przed praniem brudnych pieniędzy

Co znajdziesz w tym rozdziale i o czym warto pamiętać?

 • Konto gracza ma tylko jednego właściciela(klienta)
 • Klient mieć ukończone 18 lat, a spółka ma prawo żądania dokumentów na potrzeby weryfikacji
 • Wypłata środków może zostać zawieszona na czas weryfikacji

11.1. Akceptując niniejszą Umowę, Klient zobowiązuje się, wyraża zgodę i gwarantuje, że:

11.1.1. Klient ma ukończone 18 lat lub jest na tyle dorosły, że można go uznać za osobę w dopuszczalnym wieku, aby mógł legalnie brać udział w grach hazardowych bez naruszania przepisów prawa obowiązujących w danej jurysdykcji;

11.1.2. Klient – jest pełnym i prawowitym właścicielem wszystkich środków znajdujących się na jego koncie. Wszystkie informacje podane przez Klienta są prawdziwe, rzetelne, aktualne i dokładne;

11.1.3. Klient jest w pełni świadomy, że korzystanie z serwisu może spowodować utratę środków finansowych, Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne straty. Klient przyjmuje do wiadomości, że korzysta ze strony internetowej z własnej woli, decyzji i na własne ryzyko. Klient nie będzie miał prawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki w związku z jego stratami i przepadkami;

11.1.4. Klient wyraźnie rozumie ogólne zasady, reguły i procedury serwisu oraz specyfikę gier online. Klient jest świadomy, że to on odpowiada za poprawność danych, zakładów i gier. Klient zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań ani zachowań, które mogłyby zaszkodzić reputacji firmy.

11.2. Akceptując warunki Umowy, Klient upoważnia nas do przeprowadzania okresowych kontroli (według naszego uznania lub na wniosek osób trzecich, w tym uprawnionych organów) w celu potwierdzenia tożsamości Klienta i dokładności podanych informacji.

11.3 Akceptując warunki Umowy, Klient przyznaje nam prawo do informowania Klienta Firmy o nowościach, wydarzeniach, promocjach i wynikach za pomocą wszelkich dostępnych środków.

11.4. Możliwość wypłacania środków z konta klienta może być ograniczona podczas okresu kontroli.

11.5. Jeżeli podane informacje okażą się nieprawdziwe, zostanie to uznane za naruszenie Umowy, co z kolei upoważnia nas do natychmiastowego zamknięcia konta Klienta lub odmówienia mu korzystania ze strony internetowej, a także do podjęcia innych działań według naszego uznania.

11.6. Jeśli nie będziemy w stanie potwierdzić, że Klient osiągnął Akceptowalny Wiek, będziemy mieli prawo zawiesić konto Klienta. Jeśli w momencie zawierania transakcji na stronie internetowej Klient nie był w dopuszczalnym wieku, to:

11.6.1. konto klienta zostanie zamknięte;

11.6.2. środki na rachunku zostaną zwrócone, a wszystkie transakcje pieniężne dokonane w tym okresie zostaną unieważnione;

11.6.3. wszystkie zakłady zawarte w tym okresie zostaną anulowane i zwrócone;

11.6.4. wygrane uzyskane w okresie, w którym wiek Klienta był niższy niż Wiek Dopuszczalny, zostaną unieważnione. Klient jest zobowiązany, na nasze pierwsze żądanie, zwrócić nam wszelkie środki pobrane z konta do gry.

12. Nazwa użytkownika, hasło i zabezpieczenia

12.1. Po założeniu konta na stronie internetowej klient jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła i nazwy użytkownika oraz nieujawniania tych informacji osobom trzecim. W przypadku utraty danych niezbędnych do uzyskania dostępu do konta można je odzyskać lub przywrócić, klikając przycisk „Przywróć hasło”.

12.2. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo hasła oraz wszelkich działań i transakcji dokonywanych za pomocą jego konta. Ponadto Klient jest odpowiedzialny za wszelkie straty poniesione przez niego w wyniku działań osób trzecich.

12.3. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa i nieuprawnionego dostępu do konta klient powinien niezwłocznie powiadomić firmę. W razie potrzeby klient jest zobowiązany do przedstawienia firmie dowodu, że nieuprawniony dostęp rzeczywiście miał miejsce. Makler Papierów Wartościowych nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku nieprawidłowego lub niedbałego użycia nazwy użytkownika i hasła przez osobę trzecią lub za nieuprawniony dostęp do rachunku.

13. Depozyty, wpłaty i wypłaty środków z rachunku

Co znajdziesz w tym rozdziale i o czym warto pamiętać?

 • Warunkiem wypłaty jest uzupełnienie danych w profilu
 • Przy wypłacie powyżej 700$ konieczna będzie weryfikacja (zdj./skan dowodu tożsamości lub karty płatniczej, jeśli była wykorzystana do depozytu)
 • Wypłaty do 70$ wypłacane w ciągu godziny
 • Wypłaty 70$+ wypłacane w ciągu 5 dni
 • Pieniądze można wypłacać wyłącznie na konta zarejestrowane na klienta
 • Depozyt musi zostać obrócony po kursie 1.1, w przeciwnym wypadku, wypłata niewykorzystanych środków będzie obciążona prowizją 15%

13.1. Aby móc postawić zakład na stronie internetowej, klient musi wpłacić na swoje konto określoną kwotę pieniędzy.

13.2. Klient przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się, że:

13.2.1. pieniądze wpłacone na konto gier hazardowych nie zostały uzyskane w sposób nielegalny lub niezgodny z prawem;

13.2.2. nie wycofuje się z dokonanych transakcji, nie neguje ani nie anuluje dokonanych płatności, co mogłoby być powodem zwrotu pieniędzy osobie trzeciej i umożliwić jej uniknięcie odpowiedzialności prawnej.

13.3. Nie przyjmujemy środków od osób trzecich: przyjaciół, krewnych lub partnerów. Wpłaty i wypłaty są dozwolone wyłącznie przy użyciu kart płatniczych zarejestrowanych na nazwisko Klienta. W przypadku naruszenia tego warunku wszystkie wygrane mogą zostać skonfiskowane.

13.4. Jeśli poprosisz o przelew bankowy w celu zwrotu środków prawowitemu właścicielowi, wszystkie koszty i opłaty ponosi odbiorca.

13.5. Nie przyjmujemy płatności gotówkowych. W celu dokonywania płatności elektronicznych, w tym płatności i wypłat na rzecz Klientów, możemy korzystać z usług różnych organizacji zajmujących się przetwarzaniem płatności elektronicznych lub instytucji finansowych. O ile warunki takich instytucji nie są sprzeczne z warunkami Umowy, Klient w pełni akceptuje te zasady.

13.6. Klient zobowiązuje się nie odmawiać, nie anulować ani nie unieważniać żadnych transakcji przeprowadzanych z wykorzystaniem jego konta. Ponadto, w każdym z tych przypadków, Klient powinien zwrócić lub zrekompensować Spółce kwotę nie zdeponowanych środków, w tym wszelkie wydatki, jakie Spółka może ponieść w związku z gromadzeniem depozytów Klienta.

13.7. Mamy prawo do zablokowania konta Klienta, jak również do anulowania płatności i odebrania wygranych, jeśli podejrzewamy, że konto zostało zasilone w nieuczciwy sposób. Mamy prawo zgłaszać odpowiednim organom nieuczciwe płatności i nielegalną działalność. Mamy prawo do korzystania z usług firm windykacyjnych w celu odzyskania płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawnione użycie kart kredytowych, niezależnie od tego, czy zostały one zgłoszone jako skradzione, czy nie.

13.8. Wizz Air będzie uprawniony do wykorzystania dodatniego salda konta Klienta w celu spłacenia sumy pieniędzy należnej Spółce od Klienta. W szczególności w przypadku powtarzających się zakładów lub zakładów, klauzula 15 („Zmowa, działania wprowadzające w błąd, oszustwa i działalność przestępcza”) lub klauzula 19 („Błędy i zaniedbania”).

13.9. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że konto hazardowe nie jest kontem bankowym. W związku z tym może on nie być objęty żadnym ubezpieczeniem, depozytem, gwarancją ani innymi systemami ubezpieczeń depozytów lub ubezpieczeń. Od środków na koncie gry nie będą naliczane odsetki.

13.10. Klient ma prawo zażądać wypłaty ze swojego konta, pod warunkiem, że:

13.10.1. wszystkie płatności wpływające na rachunek zostały zweryfikowane i żadna z nich nie została anulowana lub cofnięta;

13.10.2. działania weryfikacyjne przeprowadzono we właściwy sposób.

13.11. Składając wniosek o wypłatę z konta, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

13.11.1. profil gry musi być całkowicie wypełniony. Ponadto, jeśli Klient zarejestrował się za pomocą funkcji „W 1-klik”, adres e-mail musi zostać zastąpiony w profilu osobistym;

13.11.2. jeżeli kwota, o której wypłatę wystąpiono, przekracza łączną kwotę wypłaty 700$, konieczne będzie przeprowadzenie procedury identyfikacyjnej. W tym celu klient musi przesłać do nas kopię lub zdjęcie cyfrowe swojego dokumentu tożsamości. W przypadku dokonywania wpłaty kartą kredytową należy przesłać do nas kopię obu stron karty. Numer karty musi zawierać sześć pierwszych i cztery ostatnie cyfry, kod CVV2 może być zakryty;

13.11.3. Wypłaty w wysokości do 70$ są wypłacane na konto klienta w ciągu 1-60 minut od złożenia wniosku, z wyjątkiem usterek technicznych po stronie banku lub systemu płatniczego.

13.11.4. Wypłaty w wysokości 70$ lub więcej są wypłacane na konto klienta w ciągu 5 dni od złożenia wniosku.

13.11.5. Możliwe inne opóźnienia do 3 dni roboczych w zależności od banku lub innego systemu płatności.

13.11.6. Inne sposoby wypłaty wygranych podlegają odrębnym ustaleniom z administracją strony.

13.11.7. Wypłaty mogą być dokonywane wyłącznie na konta, karty płatnicze lub systemy zarejestrowane na nazwisko Klienta. W przypadku naruszenia tego postanowienia, wszystkie wygrane mogą zostać skonfiskowane.

13.12. Firma nie świadczy usług wymiany pieniędzy. Mamy prawo do zamknięcia takich kont i:

13.12.1. zatrzymać prowizję równą naszym kosztom wycofania środków nie biorących udziału w grze;

13.12.2. unieważnić wszystkie transakcje przeprowadzone z wykorzystaniem konta głównego i kont duplikatów;

13.12.3. nie zwracania Klientom wszystkich wpłat dokonanych z rachunków głównych i subkont.

13.13 Aby aktywować wypłatę, gracz musi postawić zakład o kursie co najmniej 1.1 na co najmniej 100% każdego dokonanego depozytu lub co najmniej 100% każdego depozytu wykorzystanego do gry (gry, korzystania) w kasynie lub Live-games)

13.14 Jeśli na koncie gracza nie było wystarczającej aktywności w grze, jak określono w punkcie 13.13, bukmacher ma prawo do pobrania od klienta opłat za system płatności (do 15% za każdą transakcję) przy wypłacie środków.

14. Warunki korzystania z usług Spółki

W skrócie:

 • Użytkownik witryny ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów swojego kraju
 • Organizator gier nie odpowiada za skuteczne przeprowadzenie płatności ze strony instytucji płatniczych użytkownika

14.1. Użytkownik zgadza się zapłacić za wszystkie usługi i/lub towary oraz inne usługi dodatkowe zamówione przez niego za pośrednictwem Witryny, a także za wszelkie dodatkowe opłaty (jeśli mają zastosowanie), w tym między innymi za wszelkie podatki, cła itp. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za terminowe uiszczenie wszystkich opłat. Dostawca usług płatniczych zapewni jedynie dokonanie płatności w kwocie wskazanej na Stronie i nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wyżej wymienionych dodatkowych kwot przez użytkownika Strony. Po kliknięciu przycisku „Płatność” uznaje się, że płatność została zrealizowana i nieodwołalnie dokonana. Klikając przycisk „Płatność”, użytkownik zgadza się, że nie będzie miał możliwości wycofania lub zażądania odwołania płatności. Składając zamówienie w Witrynie, użytkownik potwierdza i oświadcza, że nie narusza przepisów prawa żadnego kraju. Ponadto, akceptując warunki niniejszego regulaminu (i/lub Regulaminu), Użytkownik, jako posiadacz karty płatniczej, potwierdza, że jest uprawniony do korzystania z towarów i/lub usług oferowanych na Stronie internetowej.

14.2. W przypadku korzystania z Witryny oferującej określone usługi, takie jak usługi związane z grami, użytkownik przedstawia prawnie wiążące potwierdzenie, że jest pełnoletni, aby korzystać z usług oferowanych w Witrynie, lub osiągnął lub przekroczył wiek pełnoletni dopuszczalny w danej jurysdykcji.

14.3. Korzystając z usług Strony Internetowej, Użytkownik zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności prawnej za przestrzeganie przepisów prawa obowiązujących w kraju, w którym usługa jest wykorzystywana, oraz przyjmuje do wiadomości, że dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nielegalne lub niedozwolone przestępstwa o podobnym charakterze. Wyrażając zgodę na korzystanie z usług Witryny, Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że przetwarzanie wszelkich płatności dokonywanych przez Użytkownika jest obsługiwane przez dostawcę usług płatniczych i że nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za usługi i/lub towary już zakupione ani do innych opcji anulowania płatności. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z korzystania z usługi przy następnym zakupie usług i/lub towarów, może to zrobić, korzystając z Obszaru osobistego na Stronie internetowej.

14.4. Dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za odmowę/niemożność przetworzenia danych dotyczących Twojej karty płatniczej lub za nieuzyskanie autoryzacji od banku, który wydał kartę, do dokonania płatności przy użyciu Twojej karty płatniczej. Dostawca usług płatniczych nie ponosi odpowiedzialności za jakość, ilość, cenę jakichkolwiek usług i/lub towarów oferowanych Użytkownikowi lub zakupionych przez Użytkownika na Stronie internetowej przy użyciu karty płatniczej. Płacąc za jakiekolwiek usługi i/lub towary na Stronie, Użytkownik musi najpierw przestrzegać warunków korzystania ze Strony. Należy pamiętać, że Użytkownik, jako posiadacz karty płatniczej, ponosi wyłączną odpowiedzialność za terminowe dokonanie płatności za wszelkie usługi i/lub towary zamówione przez Użytkownika za pośrednictwem Strony internetowej oraz za wszelkie dodatkowe opłaty/prowizje związane z taką płatnością. Dostawca usług płatniczych jest jedynie wykonawcą płatności w kwocie wskazanej przez Stronę internetową i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ceny, ceny całkowite i/lub kwoty całkowite.

14.5. W przypadku sytuacji, w której nie zgadzasz się z powyższymi warunkami i/lub z innych powodów, prosimy o anulowanie płatności w odpowiednim czasie i, jeśli to konieczne, bezpośredni kontakt z administratorem strony/obsługą techniczną.

15. Zmowa, wprowadzanie w błąd, oszustwo i działalność przestępcza

Co znajdziesz w tym rozdziale i o czym warto pamiętać?

 • Korzystanie z jednego IP przez kilka osób może być uznane za oszustwo; lepiej uzgodnić takie okoliczności z wyprzedzeniem
 • Naruszenie zasad może skutkować:
  • Zamknięciem konta
  • Unieważnieniem transakcji
  • Zatrzymaniem depozytu
  • Żądaniem zwrotu wygranej lub bonusu uzyskanej z naruszenia zasad

15.1. Spółka nie zaleca zawierania zakładów przez grupę Klientów z tego samego adresu IP lub z tej samej sieci lokalnej lub po wcześniejszym uzgodnieniu. Powyższe działania mogą być uznane za zmowę, oszustwo, wprowadzenie w błąd lub podstęp. 

15.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za to, kiedy dowiedziała się lub później odkryła, że zakład został zawarty z naruszeniem zasad. Jesteśmy uprawnieni do zamykania takich kont i: 

15.2.1. unieważniają wszystkie transakcje, nie zwracają klientom wszystkich depozytów i zakładów zawartych w porozumieniu z innymi klientami; 

15.2.2. zażądać zwrotu wszystkich wygranych, premii i pieniędzy otrzymanych w wyniku zmowy. Klient jest zobowiązany do ich zwrotu na nasze pierwsze żądanie.

15.3. Następujące działania są surowo zabronione i będą traktowane jako bezpośrednie naruszenie Umowy:

15.3.1. przekazywanie informacji stronie trzeciej;

15.3.2. działania niezgodne z prawem: oszustwa, wykorzystywanie złośliwego oprogramowania, botów i błędów w oprogramowaniu strony internetowej;

15.3.3. działalność oszukańcza, czyli wykorzystanie skradzionych, sklonowanych lub w inny sposób nielegalnie uzyskanych danych karty kredytowej lub debetowej do zasilenia konta;

15.3.4. udział w działalności przestępczej, praniu brudnych pieniędzy i innych działaniach, w których udział może pociągać za sobą odpowiedzialność karną;

15.4. Mamy prawo do zawieszenia, anulowania lub cofnięcia płatności lub wygranych związanych ze środkami bonusowymi w przypadku podejrzenia, że Klient celowo wykorzystał je niezgodnie z przeznaczeniem.

15.5. Spółka podejmie wszelkie dopuszczalne prawem i dozwolone kroki w celu wyeliminowania i wykrycia oszukańczych spisków i ich bezpośrednich uczestników, a wobec tych osób zostaną podjęte odpowiednie środki. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez klientów w wyniku oszustwa.

15.6. Klienci muszą nas niezwłocznie powiadomić, jeśli podejrzewają, że któryś z nich działa w zmowie lub dopuszcza się oszustwa. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez czat online lub telefonicznie pod numerem 8(800)301-77-89 (24 godziny na dobę).

15.7. Mamy prawo, bez uprzedzenia, zabronić Klientom dostępu do witryny i zablokować ich konta, jeśli są oni podejrzani o oszustwo. W takich przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za zwrot i rekompensatę jakichkolwiek środków znajdujących się na kontach takich Klientów. Ponadto, mamy prawo do powiadamiania organów ścigania o działaniach niezgodnych z prawem. Klienci są zobowiązani do pełnej współpracy z nami przy badaniu takich przypadków.

15.8. Klientom zabrania się wykorzystywania usług i oprogramowania strony internetowej do przeprowadzania jakichkolwiek oszukańczych, nielegalnych działań i transakcji zgodnie z prawem obowiązującym w danej jurysdykcji. Jeśli zostanie ustalone lub odkryte, że Klient zaangażował się w takie działania, Spółka może zawiesić lub zablokować konto Klienta i zatrzymać środki na nim przechowywane. W takich przypadkach Klient nie będzie miał prawa do wnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Spółki.

15.9 Zabrania się wykonywania na stronie internetowej czynności związanych z grami hazardowymi w imieniu osób trzecich (nominalnych właścicieli konta w grze). Konto do gier hazardowych podlega natychmiastowemu zablokowaniu, jeśli pracownik ochrony stwierdzi, że osoba przechodząca proces weryfikacji nie jest faktycznym właścicielem konta do gier.

16. Inne zabronione działania na stronie internetowej

W skrócie zabronione są również:

 • Wulgaryzmy, agresywny i obraźliwy język
 • Ingerencja w działanie strony (informacje, wirusy itp.)
 • Sprzedaż kont
 • Włamania do serwisu

16.1. Na stronie internetowej zabrania się używania agresywnego lub obraźliwego języka, bluźnierstw, gróźb lub jakichkolwiek aktów przemocy wobec pracowników Firmy lub innych Klientów. Jeśli Gracz nie stosuje się do tej zasady, Spółka ma prawo do zaprzestania komunikacji z Graczem lub pozostawienia przychodzącego zgłoszenia bez rozpatrzenia.

16.2. Zabronione jest umieszczanie na stronie internetowej jakichkolwiek informacji w stopniu mogącym powodować nieprawidłowe funkcjonowanie strony internetowej lub wykonywanie innych czynności mogących wpłynąć na działanie zasobu. Dotyczy to wirusów, złośliwego oprogramowania, masowych wysyłek i spamu, które są surowo zabronione. Klientom nie wolno również usuwać, modyfikować ani edytować informacji zamieszczonych na stronie internetowej.

16.3. Klienci mogą korzystać z witryny wyłącznie w celach rozrywkowych. Cała witryna lub jej część nie może być kopiowana bez pisemnej zgody Spółki.

16.4. Klienci zobowiązują się nie podejmować żadnych działań mających na celu włamanie się do zabezpieczeń serwisu, uzyskanie nielegalnego dostępu do zastrzeżonych danych lub przeprowadzenie ataku DDoS. Wobec klientów podejrzanych o naruszenie tej zasady zostaną podjęte odpowiednie środki: całkowity zakaz dostępu do witryny oraz zablokowanie konta. Ponadto, mamy prawo do powiadomienia odpowiednich władz o nielegalnych działaniach Klienta.

16.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które nasi Klienci lub osoby trzecie mogą ponieść z powodu awarii technicznych spowodowanych atakami wirusów lub innymi złośliwymi działaniami skierowanymi na stronę internetową.

16.6. Surowo zabrania się przenoszenia i sprzedaży konta jednego klienta drugiemu.

17. Zmiany na stronie internetowej

17.1. Możemy w dowolnym czasie i według własnego uznania zmieniać lub uzupełniać usługi oferowane na stronie internetowej w celu utrzymania i aktualizacji zasobów.

18. Błędy systemowe

18.1. Jeśli podczas gry wystąpi awaria na Stronie, Spółka dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej naprawić zaistniałą sytuację. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie informatyczne, które wynikają ze sprzętu używanego przez Klientów do korzystania z Serwisu, ani za awarie dostawców usług internetowych.

19. Błędy i pomyłki

Warto wiedzieć, że:

 • Zakład zawarty przez pomyłkę może zostać unieważniony przez organizatora gier

19.1. Mamy prawo ograniczyć lub anulować wszelkie zakłady.

19.2. Jeśli Klient omyłkowo wykorzystał jakiekolwiek środki zapisane na jego koncie do zawierania zakładów i udziału w grach, możemy unieważnić takie zakłady i wszelkie uzyskane dzięki nim wygrane. Jeśli takie zakłady zostały wypłacone w gotówce, kwoty te zostaną uznane za powierzone Klientowi i Klient zwróci je na nasze pierwsze żądanie.

19.3. Spółka i jej usługodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym utratę wygranych, wynikające z błędów popełnionych przez klienta lub przez nas.

19.4. Spółka, jej dystrybutorzy, podmioty stowarzyszone, licencjobiorcy, podmioty zależne, pracownicy i członkowie zarządu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z przechwycenia lub niewłaściwego wykorzystania informacji przesyłanych przez Internet.

20. Ograniczanie naszej odpowiedzialności

20.1. Decyzja o korzystaniu z usług serwisu należy do Klienta, a wszelkie działania i ich konsekwencje są wynikiem jego osobistego wyboru, dokonanego według własnego uznania i na własne ryzyko.

20.2. Korzystanie z witryny internetowej podlega warunkom niniejszej Umowy. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji w odniesieniu do tej strony internetowej ani usług oferowanych na tej stronie i w związku z tym wyłączamy wszelką odpowiedzialność (w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo) w odniesieniu do wszelkich gwarancji przeciwnych.

20.3. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykroczenia, zaniedbania, straty, szkody lub straty, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć w danym momencie.

20.4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zawartość zasobów, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem strony internetowej.

21. Naruszenie warunków

21.1. Klient zgadza się w pełni zabezpieczyć, bronić i chronić Spółkę, jej partnerów, pracowników i dyrektorów przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, kosztami, stratami i wydatkami wynikającymi z:

21.1.1. naruszenia warunków Umowy przez Klienta;

21.1.2. naruszania przez Klienta przepisów prawa i praw osób trzecich;

21.1.3. dostępu do usług witryny przez jakąkolwiek inną osobę posługującą się tożsamością Klienta, za jego zgodą lub bez jego zgody, lub;

21.1.4. przeznaczyć uzyskane w ten sposób wygrane.

21.2. W przypadku naruszenia postanowień Umowy przez Klienta, będziemy uprawnieni do:

21.2.1. powiadomić Klienta, że narusza on warunki Umowy i zażądać natychmiastowego zaprzestania niedozwolonych działań;

21.2.2. czasowo zawiesić konto klienta;

21.2.3. zablokować konto klienta bez uprzedzenia;

21.2.4. odzyskać z konta Klienta kwotę płatności, wygranych lub premii uzyskanych w wyniku naruszenia.

21.3. Mamy prawo do odebrania Klientowi nazwy użytkownika i hasła, jeśli nie przestrzega on któregokolwiek z postanowień Umowy.

22. Prawa własności intelektualnej

Pamiętaj, że:

 • Zawartość witryny podlega prawom autorskim
 • Wydruk materiałów ze strony jest dozwolony dla celów osobistych, niekomercyjnych

22.1. Cała zawartość witryny podlega prawom autorskim i innym prawom własności należącym do Spółki. Wszystkie materiały do pobrania i wydrukowania wyświetlane na stronie internetowej mogą być pobierane tylko na jeden komputer. Wydruk tego materiału jest przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

22.2. Korzystanie ze strony internetowej nie daje Klientowi żadnych praw własności intelektualnej należących do Spółki lub osób trzecich.

22.3. Wszelkie wykorzystywanie lub powielanie znaków towarowych, znaków handlowych, logo i innych materiałów promocyjnych umieszczonych na stronie internetowej bez zgody Spółki jest zabronione.

22.4. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i wydatki powstałe w wyniku wykonywania przez niego niedozwolonych czynności. Użytkownicy muszą natychmiast powiadomić Spółkę, jeśli dowiedzą się o popełnieniu jakiegokolwiek zabronionego działania i zapewnić wszelką niezbędną pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia, które Spółka może przeprowadzić w świetle dostarczonych informacji.

23. Dane osobowe klientów

Warto pamiętać, że

 • Dane osobowe klientów są chronione zgodnie z polityką prywatności witryny
 • Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach określonych w Umowie lub dla spełnienia regulacji prawnych

23.1. Spółka jest zobowiązana do przestrzegania wymogów dotyczących ochrony danych osobowych, ponieważ wykorzystuje dane osobowe zebrane w wyniku wizyty użytkownika na stronie internetowej. Spółka traktuje obowiązek przetwarzania danych osobowych naszych Klientów z najwyższą powagą. Dane osobowe przekazywane przez naszych klientów przetwarzamy w pełnej zgodności z naszą polityką prywatności.

23.2. Podając dane osobowe, Klienci zgadzają się, że Spółka ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celach określonych w Umowie lub w celu spełnienia wymogów regulacyjnych i prawnych.

23.3. Zgodnie z naszą polityką prywatności zobowiązujemy się nie ujawniać ani nie udostępniać danych osobowych naszych Klientów osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów świadczących usługi acquiringowe oraz pracowników, którzy mogą je wykorzystywać wyłącznie w celu świadczenia lepszych usług, w zależności od potrzeb.

23.4. Przechowujemy kopie wszelkiej korespondencji otrzymywanej od Klientów, abyśmy mogli prowadzić dokładny rejestr wszystkich otrzymanych informacji.

24. Wykorzystanie plików „Cookie” na stronie internetowej

Cookie to:

 • Mały plik tekstowy zapisywany na komputerze użytkownika po odwiedzeniu strony
 • Pozwala rozpoznawać użytkowników i dostosowywać treści pod ich preferencje
 • Cookie można wyczyścić

24.1. Używamy plików „Cookie”, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej. Plik „Cookie” to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej i dzięki któremu możemy rozpoznać określonych użytkowników, gdy ponownie odwiedzają stronę internetową. Więcej informacji na temat kontrolowania i usuwania plików „Cookie” można znaleźć pod adresem: www.aboutcookies.org (http://www.aboutcookies.org). Należy pamiętać, że usunięcie naszych plików „Cookie” może uniemożliwić dostęp do niektórych obszarów i funkcji strony internetowej.

25. Skargi i zawiadomienia

25.1. W przypadku jakichkolwiek skarg i zażaleń dotyczących działania strony internetowej, w pierwszej kolejności należy jak najszybciej przesłać swoje zażalenie do działu wsparcia w trybie czatu online za pośrednictwem strony internetowej Spółki (całodobowy telefon wsparcia Spółki – 8(800)301-77-89) lub na adres e-mail Spółki – [email protected].

25.2. Klient wyraża zgodę, aby zapis sporu przechowywany na serwerze został wykorzystany jako dowód przy rozpatrywaniu reklamacji.

26. Procedura rozwiązywania sytuacji spornych

W przypadku sporów:

 • Argumenty należy przekazywać w formie pisemnej w trybie czatu internetowego lub na adres e-mail wsparcia Spółki – [email protected]; alternatywnie przez całodobowy numer telefonu wsparcia Spółki – 8(800)301-77-89
 • Skargi są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania
 • Dodatkowe kontrole mogą wydłużyć czas rozpatrywania do 30 dni

26.1. Gracz może zakwestionować każdą sytuację. Spółka rozpatruje wszelkie spory w sposób kompleksowy i obiektywny, w przypadku przekazywania konkretnych informacji – faktów i argumentów. Informacje sporne wraz z załącznikami faktów i argumentów należy przekazać w formie pisemnej w trybie czatu internetowego za pośrednictwem strony internetowej Spółki (całodobowy numer telefonu wsparcia Spółki – 8(800)301-77-89) lub na adres e-mail wsparcia Spółki – [email protected]. W ciągu 14 dni od otrzymania pisma skargi lub wnioski zostaną rozpatrzone, a Klient zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia w piśmie z odpowiedzią. Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych kontroli, spółka ma prawo przedłużyć termin rozpatrzenia wniosku do 30 dni od daty jego otrzymania. Zabrania się używania w tekście listu wulgaryzmów, wszelkiego rodzaju obelg i nieprawdziwych informacji.

27. Okoliczności działania siły wyższej

27.1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań określonych w Umowie, jeżeli są one spowodowane okolicznościami siły wyższej, przez które należy rozumieć klęski żywiołowe, wojnę, niepokoje społeczne, spory zbiorowe, zakłócenia w funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej, ataki DDoS lub inne ataki internetowe, które mogą mieć negatywny wpływ na działanie Strony.

27.2. W okresie działania siły wyższej funkcjonowanie strony internetowej uważa się za zawieszone, a w tym okresie obowiązuje okres karencji w wypełnianiu zobowiązań. Spółka zobowiązuje się do wykorzystania wszelkich dostępnych jej środków w celu znalezienia rozwiązań umożliwiających jej pełne wywiązanie się ze zobowiązań wobec Klientów do końca okresu działania siły wyższej.

28. Zrzeczenie się zobowiązania

28.1. Jeśli nie jesteśmy w stanie wyegzekwować któregokolwiek ze zobowiązań Klienta, lub jeśli sami nie jesteśmy w stanie skorzystać z któregokolwiek ze środków zaradczych, do których jesteśmy uprawnieni, nie będzie to interpretowane jako zrzeczenie się tych środków zaradczych lub jako powód do zwolnienia Klienta ze stosowania się do nich.

29. Rozdzielność umowy

29.1. Jeśli jakakolwiek część Umowy nagle stanie się nieważna, bezprawna lub niewykonalna, dane postanowienie zostanie oddzielone od pozostałej części Umowy, która pozostanie w pełni wykonalna. W takich przypadkach część uznana za nieważną zostanie zmieniona zgodnie z aktualnymi zasadami.

30. Linki

30.1. Witryna może zawierać linki do innych zasobów, które nie podlegają naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość innych witryn internetowych, działania lub zaniechania ich właścicieli ani za treść reklam i materiałów sponsorowanych przez osoby trzecie. Hiperłącza do innych stron internetowych podawane są wyłącznie w celach informacyjnych. Klienci korzystają z nich na własne ryzyko.

31. Akcje bonusowe

31.1. Wyższa kwota zakładu jest ustalana tylko dla bonusów pieniężnych i dotyczy tylko kwoty bonusu. Jeśli bonus jest procentem wpłaty – zakład jest obstawiany do wysokości tego procentu. Wysokość zakładu zależy od promocji bonusowej i jest ustalana przez stronę internetową.

31.2. Premia pieniężna może zostać wypłacona tylko wtedy, gdy zostanie w pełni spłacona.

W przypadku przyznawania bonusów pieniężnych za rejestrację lub w innych przypadkach, gdy bonus nie wymaga wpłaty depozytu przez Klienta, nie ma możliwości wypłaty bonusu do momentu dokonania pierwszej wpłaty.